Címlap

Muzeális minősítés - általános tudnivalók

Tájékoztató a gépjárművek muzeális minősítését szabályozó jogi háttérről
A tájékoztató anyagot, ide kattintva töltheti le.
Minisztériumi álláspont a FIVA minősítések honosításáról

Hivatkozással a FIVA minősítések „honosításával” kapcsolatos megkeresésére, álláspontomról a következő tájékoztatást adom. Hazánkban a közúti járművek forgalomba helyezésének feltételeit műszaki és eljárási szempontból a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet határozza meg. A „veterán járművek”-re vonatkozó különös műszaki feltételek, valamint a muzeális minősítés sajátos szabályait is az ER. tartalmazza. Az ER.-ben meghatározott jogi szabályozás keretei között van lehetősége a Muzeális Minősítő Bizottságnak arra, hogy bizonyos kérdésekben a részletszabályokat megállapítsa.

Így tehát Magyarországon a muzeális jellegű járművekre vonatkozó eltéréseket az ER. VI/A Fejezete, illetve a 19/A. §-a határozza meg, amelynek (3) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében (a továbbiakban: muzeális minősítő vizsgálat) a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg.

Az ER. 19/A. § (12) bekezdése kimondja:

„(12) A Muzeális Minősítő Bizottság - a F.I.V.A. szabályaival összhangban - szabályzatban megállapítja a minősítési vizsgálat eljárási szabályait, így különösen:

a) a muzeális minősítő vizsgálat részletes vizsgálati és minősítés technológiai rendjét,

b) a muzeális minősítő vizsgálat eljárási és adminisztratív szabályait,

c) a muzeális jellegű jármű tulajdonos változása során a muzeális minősítést érintően követendő eljárást, valamint a minősítés visszavonásának rendjét,

d) a F.I.V.A. minősítés honosításának rendjét,”

Az ER. a „jármű-honosítási eljárás” fogalmát definiálva rögzíti, hogy a más EGT-tagállamban megszerzett jogosultság hazai elismerését kell e fogalom alatt érteni, tehát a Muzeális Minősítő Bizottság csupán a jármű Magyarországra történő behozatalát megelőzően, külföldön megszerzett „muzeális minősítéssel” összefüggő dokumentumok figyelembe vételének szabályait határozhatja meg az ER. 19/A. § (12) bekezdés d) pontja alapján. Az így kialakított „honosítás rendje” nem alakítható ki oly módon, hogy az ellentmondjon, vagy eltérjen az ER.-ben meghatározott kógens szabálytól.

Nem értek így egyet azzal, ha „honosítási eljárásra” történő – jogilag megalapozatlan – hivatkozással más hazai szervezet által kibocsátott okmányt a muzeális minősítést megalapozó vizsgálat „helyett” elfogad a Muzeális Minősítő Bizottság, vagyis a „F.I.V.A. minősítés honosításának rendje” tekintetében kialakított részletszabályok nem írhatják felül az ER. rendelkezéseit. A F.I.V.A. hazai tagszervezete a Muzeális Minősítő Bizottságban tagsággal rendelkezik az ER. alapján, így a hazai veterán járművek Magyarországon releváns minősítésére csak e szabályrendszer keretei között jogosult és az általa Magyarországon kiállított okmányokra alapozott eljárás nem tekinthető „honosítási eljárásnak”.

Tájékoztatom, hogy a fent kifejtett szakmai álláspontom jogilag nem bír kötelező erővel!

 

Üdvözlettel,

Barna Péter
főosztályvezető/Head of Department
Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium/Ministry of National Development

Megváltozott a muzeális előminősítéssel átmeneti időre történő kivonás időtartama:

Az átmeneti időszakra történő forgalomból kivonás időtartama 10 évről 5 évre változott a muzeális előminősítéssel rendelkező járművekre. A változás csak a 2014.03.15 után indított okmányirodai kérelmek esetében jelenti az 5 éves időtartamot. A korábbi kivonásokat nem érinti a változás . A 326/2011. Kormány rendelet ( a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról) 2014.03.15-től hatályos kiadása rendelkezik erről. A rendelet idevonatkozó paragrafusa így hangzik

109. § (1) Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:
… d) annak muzeális előminősítése … esetén. …

(4) A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított öt év.

Tájékoztató járművek muzeális megvizsgálásának jogszabályi változásáról

Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról) VI/A. fejezete foglalkozik a muzeális jellegű járművekre vonatkozó eltérésekkel. 2013.05.17-i hatállyal a fejezet egyes bekezdései kiegészültek illetve megváltoztak. A változások a következők:

A Rendelet 19/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni az MR.-ben* meghatározott követelmény teljesítése érdekében a járműre pótlólag felszerelt vagy kiegészítő világító és fényjelző berendezéseket.”

A Rendelet 19/A. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata a közlekedési hatóság vizsgabiztosa által a közlekedési hatóság vagy a Magyar Autóklub vizsgáló állomásán a – (4)–(5) bekezdésben meghatározott – muzeális minősítő vizsgálatot követő legfeljebb 60 napig végezhető el.
(7) A muzeális jellegű jármű összeépítési- és egyedi forgalomba helyezése engedélyezési eljárása, továbbá forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.”

Hatályát veszti a Rendelet 19/A. § (12) bekezdés e) pontja és (13) bekezdése: tehát 2013.05.17-től  nem a jogszabály része a (A Muzeális Minősítő Bizottság – a F.I.V.A. szabályaival összhangban – szabályzatban megállapítja a minősítési vizsgálat eljárási szabályait, így különösen: e) a muzeális jellegű járműre vonatkozó egyes MR. rendelkezések alkalmazása alóli mentesítés feltételeit.) és a (A szabályzatot a közlekedésért felelős miniszter a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben hagyja jóvá, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.) pont és bekezdés.

2013.06.01-től hatályos az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról) 11. § (3) bekezdés e) pontjának változása:

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredményén alapuló intézkedések

(Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított)
„e) „OT” betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű jármű, valamint a T1., a T2., a T3. és a T4. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag e járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében öt évben,” (kell meghatározni.)

*: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről


A 30 évnél idősebb járművek üzemben tartását bizonyos feltételek teljesülése esetén könnyített formában teszi lehetővé a vonatkozó jogszabály. Ez az úgynevezett muzeális (veterán) kategória.

A Hatályos jogszabály szerint:

„14. muzeális jellegű az a gépjármű, amelyet legalább 30 éve gyártottak, használata kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították. A jármű muzeális jellegének megállapítására és igazolására az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltak az irányadók.”

A bizottság a feladatát minisztériumi jóváhagyással bíró, részletesen kidolgozott, a vizsgálat technológiáját, a megfelelés kritériumait is tartalmazó szabályzat szerint látja el. A minősítés maximum 5 évre, a jármű tulajdonosa nevére szól. Tulajdonosváltozás esetén az érvényesség automatikusan megszűnik. A minősítés eredményét a bizottság által kiadott EREDETI dokumentum igazolja, melyet a jármű forgalmi engedélyével együtt kell tartani, mert azt az arra jogosult hatóságok ellenőrizhetik. A muzeális minősítések időpontjai, helyszínei évente egyszer, előre kerülnek meghatározásra és közzétételre. A Magyar Autóklub az ország tizenegy különböző pontján biztosít helyszínt a veterán jármű tulajdonosok számára, annak érdekében, hogy a legkevesebb járműmozgatással tudják a minősítést elvégeztetni.

 

A „Muzeális Minősítő Bizottság szabályzata a járművek muzeális minősítéséről” c. módosított szabályzat a Közlekedési Értesítő IV. évfolyam 13.-ik számában (2005. július 15.) jelent meg.
Amennyiben több információra van szüksége a minősítések időpontjairól, helyszíneiről, a minősítő bizottság titkársága készséggel áll rendelkezésre hétköznapokon, naponta 8 – 15 óra között a 06 – 1 – 345 – 1675-ös telefonszámon.

A járművek muzeális minősítése tevékenység elvégzésére a vonatkozó jogszabály a Muzeális Minősítő Bizottságot hatalmazta fel.

A bizottság tagjai:

  • a Magyar Autóklub, aki egyben a koordinatív, adminisztrációs feladatokat is ellátja
  • a FIVA magyarországi képviselője, mely feladatot jelenleg a MAVAMSZ látja el
  • a Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum
  • a minősítés helye szerint illetékes megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

 

Muzeális Minősítő Bizottság közleménye
szabályzat a járművek muzeális minősítéséről